Technologie

ŚCIANKA LARSENA jest wykonywana z konkretnego rodzaju grodzic, a mianowicie typu Larsena (zwanych potocznie „LARSENAMI”). LARSENY są użytkowane w wielu konstrukcjach oporowych, jak również palisadach stalowych w konstrukcjach hydrotechnicznych i lądowych.

Zastosowanie LARSENÓW/GRODZIC/ ŚCIANEK SZCZELNYCH.

LARSENY / GRODZICE / ŚCIANKI SZCZELNE to jedna z powszechnych metod zabezpieczenia ścian wykopów, skarp, a nawet jako element konstrukcji oporowych oraz spiętrzających wodę.

PALE CFA (Continuous Flight Auger Piles) – budowlany element konstrukcyjny, stosowany przede wszystkim do wykonywania fundamentów głębokich. PALE CFA przydatne są niemal we wszystkich rodzajach gruntów: żwirach, piaskach, pyłach, glinach, miękkich skałach i w gruntach mieszanych. Z powodu braku wibracji, wstrząsów i niskiego hałasu podczas wykonywania, PALE CFA stosowane są w miejscach, w których wskazana jest ochrona tych elementów środowiska. PALE CFA stosowane są do wykonywania fundamentów głębokich i ścian palowych (palisada). Wykonanie PALA CFA polega na wwierceniu w grunt ciągłego świdra ślimakowego na głębokość odpowiadającą głębokości pala. Po osiągnięciu zaplanowanej głębokości świder jest podciągany z równoczesnym wtłaczaniem przez rurę rdzeniową świdra specjalnie dobranej mieszanki betonowej. Po wyjęciu świdra w świeżą mieszankę wprowadzany jest szkielet zbrojeniowy, najczęściej przy użyciu wibracji lub poprzez wciskanie statyczne.

Zastosowanie pali CFA:

  • posadowienie obiektów budynków,
  • zabezpieczenie głębokich wykopów (ścianki berlińskie, palisady)
  • zabezpieczenie osuwisk.

Najczęściej stosowane średnice pali CFA: 400, 500, 600 oraz 800 mm.

MIKROPALE  – są to pale o małej średnicy trzonu, w przypadku wierconych nie większej niż 300mm, w przypadku przemieszczeniowych o średnicy 150 mm. MIKROPALE jest to jeden z rodzajów posadowienia pośredniego obiektów lub jedna z metod wzmocnienia podłoża gruntowego.

Zastosowanie mikropali:

stabilizacja osuwisk, wzmocnienie skarp, wykonanie posadowienia pośredniego fundamentów, stabilizacji/wzmocnienia gruntu w miejscach trudno dostępnych, wzmocnienia fundamentów istniejących, wykonywania wzmocnień lub fundamentów wewnątrz infrastruktury istniejącej, posadowienie pośrednie w budownictwie jednorodzinnym

KOTWY GRUNTOWE – to konstrukcje przeznaczone do przeniesienie obciążeń z budynku lub innej struktury na grunt.

Zastosowanie kotew gruntowych.

KOTWY GRUNTOWE są stosowane w obszarach o niestabilnym gruncie lub tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie skarp, ścian wykopów lub fundamentów przed przemieszczeniem.

STUDNIE FUNDAMENTOWE – są jednym z sposobów wykonania posadowienia pośredniego obiektu, gdy wskazane jest przeniesienie obciążeń konstrukcyjnych na nośniejsze, głębsze warstwy gruntu.

Zastosowanie studni fundamentowych.

STUDNIE FUNDAMENTOWE zaleca się, gdy występują:

  • – niestabilne warunki gruntowe, takie jak glina, torf, czy obszary zalewowe,
  • – podczas wykonywania dużych inwestycji infrastrukturalnych, np. mostów, wiaduktów,
  • – istotne jest ograniczenie wpływu budowy na otoczenie.